შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

რეზიუმე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ანა კურტანიძე

ავტორიზაციის სახელმძღვანელო

ავტორიზაციის სახელმძღვანელო 

პროგრამული აკრედიტაციის სტანდარტები 

საგანმანთლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების ფორმირება (მეთოდური სახელმძღვანელო) 

შეფასების კითხვარის ნიმუში ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისათვის

აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვის ფორმა 

საათობრივი დატვირთვის კითხვარი

(სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის შესავსები კითხვარების ელექრონული ფორმების სანახავად მიყევით ბმულს)

ანგარიშები და კველევები

2016 წლის ანგარიში ჩატარებული კვლევების შესახებ 

2017 წლის ანგარიში ჩატარებული კვლევების შესახებ 

2018 წლის ანგარიში ჩატარებული კვლევების შესახებ 

განხორციელებული, მიმდინარე და დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა