შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

სასწავლო პროცესის შეფასების ელექტრონული კითხვარები

სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ელექტრონული კითხვარები ივსება შუა სემეტრის დროს ელექტრონულად და იგზავნება სასწავლო უნივერსიტეტში . შევსების დროს მიყევით ბმულს


 

ბიბლიოთეკის მუშაობის შეფასების კითხვარი 

ლექტორისა და კურსის შეფასება 

შეფასების კითხვარი ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისათვის 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის კითხვარი 

სწავლის შედეგების კითხვარი სტუდენტებისათვის 

პროგრამის სასწავლო კურსების შეფასების კითხვარი სტუდენტისათვის 

კითხვარი  დამსაქმებელისათვის  და დარგის სპეციალისტებისათვის 

 

 


აკადემიური პერსონალის სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის საათობრივი დატვირთვის კითხვარი 

 

პერსონალისა გამოკითხვის შედეგები შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის

მიერ საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით