შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ეთიკის კოდექსი

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი