შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

სწავლის დაფინანსება

ამჟამად, პროგრამაზე სწავლის დაფინანსების ძირითადი წყაროა სტუდენტის მიერ გადახდილი სწავლის გადასახადი.