შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

მიღება

ბაკალავრიატი
საქართველოს მოქალაქეები ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე ჩაირიცხებიან ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების საფუძველზე; უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ჩაირიცხებიან კანონმდებლობის შესაბამისად.
ეროვნული გამოცდებით საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხად სავალდებულო საგნებია:
–ქართული ენა და ლიტერატურა;
–ზოგადი უნარები;
–უცხოური ენებიდან ინგლისური, გერმანული, რუსული.
–არჩევითი საგნების ჩაბარება ისტორია, გეოგრაფია
 
უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და მოქალაქეობის არმქონე პირები, ასევე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებმაც ბოლო ორი წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში და კანონმდებლობის შესაბამისად, შეუძლიათ ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩაირიცხონ ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამაზე.
 
მაგისტრატურა

სამაგისტრო პროგრამაზესწავლის უფლება აქვს  ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირსსაერთო სა­მა­გისტრო გამოცდებისშედეგების საფუძველზე ან ში­და/გარე მობილობის საფუძველზე ან საერთო სამაგისტრო გა­მოც­დე­ბის ჩაბა­რე­ბის გარეშე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.  სა­­მა­­გისტრო პროგ­რამაზე მი­ღე­ბის დამატებითი პირობებია: გასაუბრება სპე­ცია­ლობაში და გამოცდა უცხოურ ენაში - ინგლისური (B2დონე).

ტესტის ნიმუში ინგლისურ ენაში