შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

სწავლების ფორმები

ჩვენთან სწავლება მრავალფეროვანია:
▪ ლექციები 
▪ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
▪ სემინარები 
▪ პრაქტიკული მეცადინეობა
▪ ანალიტიკური ესსე 
▪ პრეზენტაცია 
▪ შემთხვევის ანალიზი
▪ ქვიზი 
▪ პროფესიული პრაქტიკა 
▪ საბაკალავრონაშრომი 
▪ სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობა