შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი


შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF GEORGIA

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის


ჟან მონეს ახალი პროექტები

 

შპს ,,თდასუ“-ს XX II სამეცნიერო კონფერენცია

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი იწვევს

ბაკალავრიატის,  მაგისტრატურის სტუდენტებს და  პროფესორ-

მასწავლებლებს ,,თდასუ“-ს  XX II სამეცნიერო - საუნივერსიტეტო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად შემდეგ მიმარ

თულებებზე:

·      1.  ეკონომიკა და ბიზნესი

·       2. სამართალი

·       3. ფილოლოგია

·       4. მედიცინა

სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართება  2020 წლის 11 ვნისს 11 საათზე ინლაინ რეჟიმში

 

საკონფერენციო ნაშრომის სრული ვერსიის ჩაბარების ვადა არის 5 ივნისი.

ნაშრომის გაფორმების წესი:

თავფურცელი - მოხსენების სათაური, მომხსენებლის გვარი, სახელი,  სასწავლო სტატუსი (სამეცნიერო ხარისხი), მისამართი, ტელეფონი (მობილური), 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

 სტუდენტის შემთხვევაში  საკონფერენციო ნაშრომის ხელმძღვანელის სახელი, 

გვარი, სტატუსი.

ტექსტის ენა: ქართული, ინგლისური და რუსული

გვერდების რაოდენობა 3-5 (A4 ფორმატი);

შრიფტი -Sylfaen;

შრიფტის ზომა - 12;

სტრიქონებს შორის მანძილი -1,5;

ნაშრომის ბოლოს უნდა დაერთოს  ანბანის მიხედვით დალაგებული

გამოყენებული ლიტერატურის სია.ნაშრომს უნდა დაერთოს რეზიუმე.

შერჩეული ნაშრომები დაიბეჭდება შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო ჟურნალში.

კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერთიფიკატი.

კონფერენციაში მონაწილეობა - უფასოა.

 

გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თეზისები და საბოლოო ნაშრომი შემდეგ ელ.ფოსტაზე: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

დისტანციური სწავლება

სასწავლო პროცესი16 მარტიდან დისტანციური სწავლების რეჟიმში განახლდება

ძვირფასო სტუდენტებო!

გაცნობებთ, რომ თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცეს16 მარტიდან განახლდება ონლაინ და დისტანციური სწავლების რეჟიმში.

სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ, ყოველი ლექცია მოისმინოთ სასწავლო ცხრილის მიხედვით, ასევე პროფესორ-მასწავლებლები ყოველი ლექციის დასრულებისას მოგაწოდებთ სასწავლო კურსების ელ.ვერსიებს.

გთხოვთ, ნებისმიერი შენიშვნის ან კითხვის შემთხვევაში დაგვიკავშირდეთ ტელ: 2 237 88 66 ან მოგვწერეთ ფეისბუქ გვერდზე.

გისურვებთ წარმატებას!

აკადემიური პერსონალის და სტუდენტების საყურადღებოდ!

საქართველოს განათლების, მეცნიერების,  კულტურისა   და სპორტის სამინისტროს მიერ, ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით პრევენციულ ღონისძიებათა განხორციელების წესის შესაბამისად,თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტში  სასწავლო პროცესი შეჩერებულია 5 მარტიდან და განახლდება 16 მარტს.

ადმინისტრაცია

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის

განცხადება

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ

რიგგარეშე მობილობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით!

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს მიერ 2019 წლის 20 დეკემბერს მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება (#51) მონიტორინგის საფუძველზე  შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის (შემდგომში-თდასუ) ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ.  აღნიშნული გადაწყვეტილება არის უსამართლო და არაკანონიერი, რის გამოც  ზემოთ აღნიშნული გადაწყვეტილება გასაჩივრებულ იქნა სასამართლოში, ხოლო სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე  შეჩერდა ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების მოქმედება, რაც იმას ნიშნავს, რომ თდასუ აგრძელებს ავტორიზეულ რეჟიმში სასწავლო პროცესს, როგორც სხვა ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულებები.

 

მიუხედავად იმისა, რომ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების მოქმედება სასამართლოს მიერ შეჩერებულია, მავანთა სურვილია თდასუ-ს სტუდენტები გადაიყვანონ სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მობილობის გზით, მიუხედავად იმისა სტუდენტებს სურთ თუ არა გადასვლა და მავანთა მხრიდან მიმდინარეობს სტუდენტებთან  შესაბამისი აგიტაცია/შეცდომაში შეყვანა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის #10/ნ ბრძანებით რეგულირდება სტუდენტთა ერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა  უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესი (მობილობა), რომელიც ითვალისწინებს სტუდენტთა მობილობას შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრში.

2020 წლის06 იანვარს სსიპ- განათლებისმართვის საინფორმაციო სისტემისუფროსის ბრძანების(N1.1/1) საფუძველზე გამოცხადდა   2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის  მობილობა, სადაც შეეძლო ნეისმიერ სტუდენტს მიეღო მონაწილეობა გარდა პირველ კურსელებისა, ვინაიდ მობილობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობაუმაღლესიგანათლებისშესაბამისსაფეხურზესწავლებისერთიწლისშემდეგ.თდასუ-ს სტუდენტთა უმრავლესობამ  არ მიიღო მონაწილეობა გაზაფხულის სემესტრის მობილობაში და აგრძელებს სწავლას თდასუ-ში ავტორიზებულ რეჟიმში. 

მიუხედავად იმისა, რომ თდასუ-ს სტუდენტები არ გადადიან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და რჩებიან თდასუ-ში  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით 2020 წლის 5 თებერვალს ცვლილება შევიდა მობილობის წესში (4.02.2010  #10/ნ ბრძანება), რომლითაც  შესაძლებელი  გახდა რიგგარეშე მობილობის გამოცხადება თდასუ-ს  სტუდენტებისათვის მუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს მიერ მიღებულია განჩინება ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების შეჩერების შესახებ. მიმდინარე რიგგარეშე მობილობის გამოცხადება წინააღმდეგობაში მოდის კანონმდებლობასთან, რის გამოც თდასუ ასევე მიმართავს სასამართლოს რიგგარეშე მობილობის შესახებ ბრძანების გაუქმება/შეჩერების მოთხოვნით, რაც აუცილებლად დაკმაყოფილდება, როგორც სამართლიანი მოთხოვნა.

 

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე მივმართავთ შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს, ასევე ყველა დაინტერესებულ პირს, რომ სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის მიერ 2020 წლის 12 თებერვალს  თდასუ-ს სტუდენტთათვის  გამოცხადებული  რიგგარეშე მობილობა არ არის სავალდებული ხასიათის დოკუმენტი  სტუდენტთათვის   და აღნიშნული მათ არ ავალდებულებთ გადავიდნენ სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, მიმდინარე რიგგარეშე მობილობა არ ნიშნავს ავტორიზაციის გაუქმებას.

P.S. გაითვალისწინეთ - სასამართლოს მიერ რიგგარეშე მობილობის გამოცხადების შესახებ ბრძანების გაუქმების შემდგომ სტუდენტს, რომელმაც უკვე მიიღო მონაწილეობა რიგგარეშე მობილობაში აღმოჩნდება კანონგარეშე მდგომარეობაში და მოუწევს გარკვეული პროცედურების გავლა უკან დაბრუნების მიზნით.

განცხადება

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გაკეთებულ არასწორ განცხადებებთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ თბილისის დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტს არ დაუმალავს სტუდენტებისთვის ინფორმაცია ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 2019 წლის 23 დეკემბერს უნივერსიტეტმა განათავსა დაწესებულების ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, საინფორმაციო დაფაზე და ადმინისტრაციის მიერ გაიმართა შეხვედრები საუნივერსიტეტო საზოგადოების ინფორმირების მიზნით, ხოლო სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრმა ინფორმაცია გაავრცელა ოფიციალური ვებ-გვერდისა და სოციალური ქსელების საშუალებით, სტუდენტებთან კი სატელეფონო შეტყობინებები გადააგზავნა.

 

ამასთან, გაცნობებთ, რომ არცერთ სტუდენტს დაწესებულებისათვის არ მოუმართავს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად, განცხადებით სტუდენტის სტატუსის შეჩერების/შეწყვეტის ან პირადი დოკუმენტაციის მოთხოვნით. პირიქით, ყველა სტუდენტი დაინტერესებულია სემესტრის დასრულებამდე კრედიტების მოპოვებით.

ვინაიდან, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უნივერსიტეტისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ ძალაში შედის 2020 წლის 15 თებერვლიდან, რიგგარეშე მობილობის პროცესი განხორციელდება აღნიშნული თარიღიდან.

 

გაცნობებთ, რომ უნივერსიტეტი იცავს სტუდენტების კანონიერ ინტერესებს და მათ მიმართ ადგილი არ ჰქონია არასდროს ფსიქოლოგიურ ზეწოლას და იძულებას.

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

 

 


სასწავლო პროცესი განახლდება 15 იანვარს

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია