შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს 2019 წლის 25 აპრილიდან აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

1. ბიზნესი და ადმინსიტრირება:

პროფესორი - 2 ვაკანსია;

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია;

ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია.

 

2. ენები:

ა) გერმანული ფილოლოგია:

ა.ა) პროფესორი - 1 ვაკანსია;

ა.ბ) ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია;

ა.გ) ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია;

 

  1. ჯანდაცვა:

ა) სტომატოლოგია:

.პროფესორი - ვაკანსია;

ა.ბ) ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია;

ა.გ) ასისტენტ-პროფესორი - 3 ვაკანსია.

 

ბ) ბიოლოგიის კურსი:

ბ.ა) პროფესორი - 1 ვაკანსია;

ბ.ბ) ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია;

ბ.გ) ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია.

 

გ) ქიმიის კურსი:

გ.ა) პროფესორი - 1 ვაკანსია;

გ.ბ) ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია;

გ.გ) ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია.

 

  1. სამართალი:

ა) პროფესორი - 3 ვაკანსია;

ბ) ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია;

გ) ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია;

დ) ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

 

  1. ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ენების გარეშე):

ა) ფილოსოფია და ეთიკა:

ა.ა) პროფესორი - 1 ვაკანსია;

ა.ბ) ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია;

საკონკურსო კრიტერიუმები:

პროფესორის აკადემიური თანამდებობისათვის:

ა) დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;

ბ)  არანაკლებ 6 წლის სამეცნიერო-­ პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება. 

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობისათვის:

ა) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;

ბ) არანაკლებ 3 წლის სამეცნიერო- პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება.

ასისტენტ - პროფესორის აკადემიური თანამდებობისათვის:

ა) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;

ასისტენტის აკადემიური თანამდებობისათვის:

დოქტორანტი.

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი აირჩევა 4 წლის ვადით.

 

საკონკურსოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 

განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;

კონკურსანტის ანკეტა;

ავტობიოგრაფია (CV);

)პირადობის მოწმობის ასლი;

) 2 ფოტოსურათი (ზომა 3X4);

უმაღლესი განათლებისაკადემიური ხარისხის/წოდებისკვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;

ინფორმაცია ბოლო 10 წელიწადში საკონკურსო მიმართულების/დარგის შესაბამისად შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ (გარდა ასისტენტისა;

თ) სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის (შრომის წიგნაკის) ასლი, ან ცნობა, ასევე დამსაქმებლის, ან საარქივო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა, რომელიც ადასტურებს საკონკურსო აკადემიური თანამდებობისათვის დადგენილ შესაბამის სამეცნიერო-პედაგოგიურ გამოცდილებას.

კონკურსის ვადები:

) კონკურსი გამოცხადებულია 2019 წლის 25  აპრიიდან;

) კონკურსანტთა საბუთების მიღების ვადა განისაზღვროს 2019 წლის 28 მაისიდან    06 ივნისამდე (შამბათ -კვირის გარდა) 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე მისამართზე: ქ. თბილისი, სულხან ცინცაძის ქუჩა N24; VI სართული; ოთახი N605 (საკონტაქტო ტელეფონი: 237 88 66; 599 765965. განცხადებისა და ანკეტის ფორმები განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: www.tdasu.edu.ge);

) კონკურსის პირველი ეტაპი ­ საბუთების გადარჩევა ­ ჩატარდე  2019  წლის 7 ივნის.

) კონკურსის მეორე ეტაპი ­ საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება ­ ჩატარდე  201 წლის 10-11 ივნისს (გასაუბრების ზუსტი თარიღი და დრო კანდიდატს ეცნობოს კონკურსის პირველი ეტაპის გავლის შემდეგ).

კონკურსში გასულ მონაწილეთა სია გამოქვეყნდე  2019  წლის 13 ივნის.

) განცხადება კონკურსის შედეგების გასაჩივრების შესახებ მიიღება  201 წლის 14 და 17 ივნისს.

) საჩივრის განცხადების განხილვა მოხდება  2019  წლის 18-19 ივნისს

) კონკურსის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდე  201 წლის 20 ივნისს.

ანკეტა  

განცხადება  

 

საკონკურსო კომისიის სახელზე განცხადებისა და ანკეტის ფორმები იხილეთ სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე: www.tdasu.edu.ge

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი 2019 წლის 5 თებერვლიდან აცხადებს ღია კონკურსს ვაკანტურ ადგილებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი 2019 წლის 5 თებერვლიდან  აცხადებს ღია კონკურსს ვაკანტურ ადგილებზე  აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებით:

1.1. ბიზნესისადმინსიტრირება:

ა) პროფესორი -  3 ვაკანსია;

ბ) ასოცირებული პროფესორი - 6 ვაკანსია;

გ) ასისტენტ-პროფესორი - 3  ვაკანსია;

დ) ასისტენტი - 2  ვაკანსია.

 

ვრცლად: თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი 2019 წლის 5 თებერვლიდან  აცხადებს ღია კონკურსს...

ბრძანებები

მიმაგრებული ფაილი

მიმაგრებული ფაილი

მიმაგრებული ფაილი

მიმაგრებული ფაილი

მიმაგრებული ფაილი

მიმაგრებული ფაილი

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
 
აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის პირობები:
განცხადების ფორმა
დანართი

 

 

თდასუ-ს აკადემიურ თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესი და საკონკურსო კომისიის დებულება

აკადემიურ თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესი და საკონკურსო კომისიის დებულება