შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ცხრილები

ცხრილები და კონსულტაციები

 

ცხრილები მიმდინარედ დაზუსტდება!

 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

 

პირველი სემესტრი 

მეორე სემესტრი – 

მესამე სემესტრი 

მეოთხე სემესტრი – 

მეხუთე სემესტრი 

მეექვსე სემესტრი – 

მეშვიდე სემესტრი 

 

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

 

პირველი სემესტრი 

მეორე სემესტრი 1ჯგ. – 

მეორე სემესტრი2 ჯგ. – 

მესამე სემესტრი 

მეოთხე სემესტრი –

მეხუთე სემესტრი 

 

ბიზნესის საბაკალავრო პროგრამა 

 

პირველი სემესტრი 

მეორე სემესტრი – 

მესამე სემესტრი 

მეოთხე სემესტრი – 

მეხუთე სემესტრი 

მეექვსე სემესტრები – 

მეშვიდე სემესტრი 

მეოთხე–მეექვსე სემესტრი – 

––––––––––––––––––––––––––––––

კონსულტაციები