შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ 20 ოქტომბერს შეიძინა შემდეგი ლიტერატურა:

1.მ. ნოზაძე- ფინანსური ინვესტიციები;  -2019 წ.

2.თ.შენგელია-ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები; -2019 წ.

3.რ. ოთინაშვილი- კონკურენცია ბიზნესში; -2019 წ.

4.მ.ვანიშვილი-საჯარო ფინანსები; -2017 წ.

5.გ.სახოკია- ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი; -2018 წ.

6.ლ.გრიგალაშვილი- ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები;  -2019წ.

7. ლ.გრიგალაშვილი-საბუღალტრო აღრიცხვა საჯარო სამართლის სუბიექტებში;  -2018წ.

8. სერია:  ქართველი მეფეები-დემეტრე თავდადებული;

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ ამა წლის 12 სექტემბერს მიიღო შემდეგ დასახელების ახალი ლიტერატურა:

1) ი. კვაჭაძე; - ადამიანის ფიზიოლოგია; - 2018წ.

2ვ. ბადიაჟინა; - მეანობა; - 2018წ.

3) ბ. არზიანი; - ეკოლოგიური ქიმია; - 2019წ.

4) მ. რამიშვილი; - თავისა და კისრის ტოპანატომია და ოპერაციული ქირურგია; - 2017წ.

5მ. ოკუჯავა; - ფარმაკოთერაპია; - 2016წ.

6ბ. მამულაშვილი; - ბიოეთიკა; - 2019წ.

7კ. ვიპონდი; - გენეტიკა სამედიცინო სპეციალობების სტუდენტებისა და პრაქტიკოსი ექიმებისათვის; - 2014წ.

8მ. ჭიპაშვილი; - სამედიცინო გენეტიკა; - 2014წ.

9რ. ხეცურიანი; - ადამიანის ანატომია 1; - 2016წ.

10რ. ხეცურიანი; - ადამიანის ანატომია 2; - 2015წ.

11თ. თოხაძე; - ოტორინოლარინგოლია; - 2013წ.

12ნ. გრიგოლია; - ზოგადი ქირურგია; - 2012წ.

13ნ. გრიგოლია; - ქირურგიული დაავადებები; - 2012წ.

14თ. ჩხიკვაძე; - ზოგადი ქირურგია; - 2014წ.

15ი. იმედაძე; - ფსიქოლოგიის საფუძვლები; - 2011წ.

16თ. სანიკიძე; - სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა 2; - 2016წ.

17) რ. ხეცურიანი; -ადამიანის ნორმალურია ნატომია; - 2011წ.

18ნ. აბაშიძე; - პაროდონტის დაავადებათა ფარმაკოთერაპია; - 2011წ.

19ვ. ჩანტლაძე; - ადამიანის თავისა და კისრის ნორმალური ანატომიის ატლასი; -2010წ.

20ა. ამირანაშვილი; - ლათინური ენა; - 2015წ.

21ზ. საყვარელიძე; - ორთოპედიული სტომატოლოგიის პრაქტიკუმი; - 2009წ.

22ვ. ტრეზუბოვი; - ორთოპედიული სტომატოლოგია; - 2007წ.

23ა. მთვარაძე; - სამედიცინო რადიოლოგია; - 2016წ.

24თ. შიშნიაშვილი; - სტომატოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკა; - 2018წ.

25) რ. თაბუკაშვილი; - კლინიკური მედიცინის პროპედევტიკა ნაწილი 1; - 2012წ.

26მ.ივერიელი; - პაროდონტოლოგია; - 2014წ.

27გ. გალდავა; - დერმატოლოგიისა და ვენეროლოგიის ატლასი; - 2015წ.

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ 2019 წლის 22 აგვისტოს მიიღო შემდეგი დასახელების ახალი ლიტერატურა:

 1. ვალერი მოსიაშვილი - ფულის მიმოქცევა და კრედიტი; - 2018წ.
 2. კულტუროლოგია; - 2018წ.
 3. ქეთევან კიწმარიშვილი - ინოვაციური მენეჯმენტი; - 2016წ.
 4. ვლადიმერ ბასარია - ეკონომიკის პრინციპები; - 2017წ.
 5. რამაზ ოთინაშვილი - საქართველოს ეკონომიკა; - 2012წ.
 6. შალვა მაჭავარიანი - მენეჯმენტის საფუძვლები; - 2014წ.
 7. ნინო ფარესაშვილი - კონფლიქტების მართვა; - 2012წ.
 8. არჩილ ცერცვაძე - სადაზღვევო საქმე; - 2016წ.
 9. ანზორ აბრალავა - საინოვაციო მენეჯმენტი; - 2015წ.
 10. გიული ქეშელაშვილი - პროექტების მენეჯმენტი; - 2013წ.
 11. ქეთევან კიწმარიშვილი - პერსონალის მართვა; - 2013წ.
 12. იზოლდა ჭილაძე - მმართველობითი აღრიცხვა; - 2018წ.
 13. იზოლდა ჭილაძე - ფინანსური ანალიზი; - 2018წ.
 14. ნადეჟდა კვატაშიძე- ფინანსური ანგარიშგება; - 2017წ.

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ ამა წლის 27 მაისს მიიღო შემდეგი დასახელების ახალი ლიტერატურა:

1. მარიამ ვარდიაშვილი - ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო სამართლის სუბიექტებში; - 2018წ.

2. ნუგზარ პაიჭაძე - ადამიანური რესურსების მართვა - 2019წ.

3. მზევინარ ნოზაძე - ფინანსური ინვესტიციები; - 2019წ.

4. მერაბ ვანიშვილი - საჯარო ფინანსები; - 2017წ.

5. გიორგი სახოკია - ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი; - 2018წ.

6. გონერ ურიდია - საგადასახადო საქმე; - 2017წ.

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ ამა წლის 25 მაისს მიიღო შემდეგი დასახელების ახალი ლიტერატურა:

1. J. Zwier; - ,,Inside Reading
2 “ – 2017 y; 2. M. Harrison; - ,,Cambridge English First Practice Tests” – 2018y;
3. C. Latham-Koenig; - ,,English File. Pre-Intermediate WorkBook with key” -2016y;
4. B. Rubin; - ,,Inside Reading 3. The Academic Word List in Context” – 2018y;
5. Colin S. Ward; - ,,Q:Skills For Success Reading and Writing 3 “ – 2019y;
6. Colin S. Ward; - ,,Q:Skills For Success Listening and Speaking 3 “ – 2019y;
7. Colin S. Ward; - ,,Q:Skills For Success Reading and Writing 4 “ – 2019y;
8. Colin S. Ward; - ,,Q:Skills For Success Listening and Speaking 4 “ – 2019y;

განახლება

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ  ამა წლის  10 აპრილს მიიღო
შემდეგი დასახელების  ახალი ლიტერატურა:
 
1. მამულაშვილი, ბ; - ბიოეთიკა; - 2019წ.
2. არზიანი, ბ; - ეკოლოგიური ქიმია; - 2019წ.
3. ვეფხვაძე, ნ; - ჰიგიენა და სამედიცინო ეკოლოგია; -2019წ.
4. მარში, ნ; - მკვლელო სცენაზე! – 2019წ.

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ 2019 წლის 4 მარტს შეიძინა შემდეგი დასახელების ელექტრონული ვერსიები:

 1. მ. გედევანიშვილი; - ადამიანის ანატომია“; - 2018წ.
 2. ფრანსუა ლოკიე; - ,,ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა“; - 2014წ.
 3. ოლივიე ბლანშარი; - ,,მაკროეკონომიკა“; - 2009წ.
 4. ,,მიკროეკონომიკა“
 5. ე. ხარაიშვილი; - ,,მიკროეკონომიკა“; - 2008წ.
 6. ,,სტატისტიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისათვის. ნაწ. 2“ – 2013წ.
 7. ზ. გაბისონია; - ,,ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი“ – 2011წ.
 8. მ. გვერწითელი; - ,,ქიმიის შესავალი“; - 2013წ.
 9. ქ. გოჩიტაშვილი; - ,,აკადემიური წერა“; - 2008წ.
 10. ა. ჩიქობავა; - ,, ენათმეცნიერების შესავალი“ – 2008წ.

 

სიახლე

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ  მიიღო შემდეგი დასახელების  ახალი ლიტერატურა:

 1. პათოფიზიოლოგია; - მარინა შაქარაშვილი;
 2. უჯრედული ბიოლოგია, მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკა-მ. არაბული
 3. ზოგადი ჰისტოლოგია და ქსოვილური ზრდის პათოფიზიოლოგია-მ.არაბული და სხვ.
 4. ბედისბორბალი- ჰერბერტუელსი- 2019წ.
 5. დროის მანქანა; - ჰერბერტ უელსი - 2019წ.
 6. ეგრისის (ლაზეთის) მეფე გუბაზ
 7. ჯონ ლე კარე; - მკვლელობა ჯენტლმენურად; - 2019წ.

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ  ამა წლის 19.02.2019 წელს მიიღო შემდეგი დასახელების  ახალი ლიტერატურა:

 1. გაბუნია ლუიზა და ავტორთა ჯგუფი - სამედიცინო კვლევის საფუძვლები და უნარ-ჩვევები;  - 2018წ.
 2. უილკი კოლინზი - მთვარის სპეკალი; - 2019წ.
 3. ქართველი მეფეები - დემეტრეI; - 2019წ.
 4. დეშილ ჰემეთი - გამხდარი მამაკაცი; - 2019წ.
 5. ალხანიშვილი,ზ; - რადიოგრაფიის პრინციპები და რადიაციული უსაფრთხოება სტომატოლოგიაში; - 2018წ.
 6. გოგილაშვილი,ქ; - ბაზისური და კლინიკური ენდოდონტია; - 2012წ.
 7. დოროთი ლი  სეიერსი  - ვისი გვამია? – 2019წ.

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ  ამა წლის 23.01.2019 წელს მიიღო შემდეგი დასახელების  ახალი ლიტერატურა:

 1. ელდარ  მამისთვალაშვილიI  - ლუარსაბ და სვიმონI;- 2019წ.
 2. გ.კ. ჩესტერტონი - კაცი, რომელიც ,,ხუთშაბთი”  იყო; - 2019წ.
 3. აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე - ეკონომიკური ანალიზი; - 2019წ.
 4. მურმან ბლიაძე - ფირმის სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები. – 2019წ.
 5. მურმან ბლიაძე -საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი. – 2019წ.

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ 11.01.2019 წელს მიიღო შემდეგი დასახელების ახალი ლიტერატურა:

1. ალფონს დოდე - წერილები ჩემი წისქვილიდან - 2018წ.

2. ალფონს დოდე - ტარტარენ ტარასკონელი - 2019წ.

3. ჯეიმს ჰედლი ჩეიზი - დათარსული კაცი - 2019წ.

 

 თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ ამა წლის 25.12.2018 წელს მიიღო შემდეგი დასახელების ახალი ლიტერატურა:

1. მირიანი - ქართველი მეფეები;

2. ედგარ ალან პო - მკვლელობა მორგის ქუჩაზე - მოთხრობები;

3. სოფი ჰანა - მონოგრამიანი მკვლელობები - 2018წ.

 

 თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ  26.11.2018 წელს მიიღო შემდეგი დასახელების  ახალი ლიტერატურა:

 1. ცაავა, გ; სიჭინავა, ა; ხანთაძე, გ;- ,,კორპორაციული ფინანსები ‘’ – 2016წ.
 2. ცერცვაძე, ა; ხანთაძე, გ; ვეკუა, დ;- ,,სადაზღვევო საქმე“ – 2016წ.
 3. გეჩბაია, ბ; დევაძე, ა;- ,,ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი“ – 2016წ.
 4. ცაავა, გ; ბურდიაშვილი, რ; მოსიაშვილი, რ;- ,,ფული ფულის მიმოქცევა და კრედიტი; - 2017წ.
 5. ყურაშვილი, გ; ბერიძე, თ; ქინქლაძე, რ; - ,,ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ეტიკეტი’’; - 2018წ.
 6. ჭილაძე, ი; - ,,ფინანსური ანალიზი“; - 2018წ.
 7. ხუციშვილი, ო; - ,,საოფისე პროგრამები. ტექსტური რედაქტორი. საპრეზენტაციო პროგრამა. ელექტრონული ცხრილები; - 2015წ.

 

 თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში მიღებულია,  2017- 2018 წწ. შემდეგი დასახელების ახალი ლიტერატურა:

 1. ბერიკაშვილი, მ; - მეტყველების კულტურის ძირითადი პრინციპები; - 2017წ.
 2. ბერიკაშვილი, მ; - მეტყველების კულტურის ძირითადი პრინციპები; - 2017წ.
 3. ბერიკაშვილი, მ; - მეტყველების კულტურის ძირითადი პრინციპები; - 2017წ.
 4. ბერიკაშვილი, მ; - მეტყველების კულტურის ძირითადი პრინციპები; - 2017წ.
 5. ბერიკაშვილი, მ; -სავარჯიშოები მეტყველების ტექნიკის დასახვეწად; - 2017წ.
 6. ბერიკაშვილი, მ; -სავარჯიშოები მეტყველების ტექნიკის დასახვეწად; - 2017წ.
 7. ბერიკაშვილი, მ; -სავარჯიშოები მეტყველების ტექნიკის დასახვეწად; - 2017წ.
 8. ბლიაძე, მ; - თანამედროვე საგადასახადო და საბაჟო საქმის ორგანიზაცია და მართვა; - 2017წ.
 9. ბლიაძე, მ; - ბიზნესისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები; - 2017წ.
 10. კაციტაძე, ზ; - ადამიანის ანატომია. 1 ნაწილი; - 2017წ.
 11. კაციტაძე, ზ; - ადამიანის ანატომია 2 ნაწილი; - 2017წ.
 12. ქვლივიძე, ც; - ლიტერატურული ჟანრის შესწავლის საკითხისათვის; - 2017წ.

 

 1. ბლიაძე, მ; - საერთაშორისო ბიზნესი; - 2018წ.
 2. ბლიაძე, მ; - ფირმის ორგანიზაცია და მართვა; - 2018წ.
 3. ბლიაძე, მ; - საერთაშორისო ტურიზმი და საქართველოს საკურორტო მეურნეობა; - 2018წ.
 4. გახოკიძე, ჯ; - საგამოძიებო სამართალი; - 2018წ.
 5. გოგოლაძე, მ; - სანოტარო სამართალი 2წიგნი - 2018წ.
 6. ეგუტიძე, მ; - საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებულ დანაშაულთა სისხლისსამართლებრივი დახასიათება; - 2018წ.
 7. ზარანდია,თ; - საკუთრების ცნების ტრანსფორმაცია თანამედროვე სანივთო და საკორპორაციო სამართალში; - 2018წ;
 8. ზოიძე,ბ; - თანამედროვე სახელშეკრულებო სამართლის აქტუალური საკითხები; - 2018წ.
 9. თებიძე, ჯ ; - ევროპული კავშირის ინსტიტუციური სამართალი: - 2018წ;
 10. იაკობიძე, დ; - ფარული მითვისება და ქურდული სუბკულტურა; - 2018წ;
 11. კოპალეიშვილი, მ; - ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო; - 2018წ.
 12. მენაბდიშვილი, ლ - ოჯახის მენეჯმენტი; - 2018წ.
 13. მიშველაძე, რ; - საერთაშორისო ურთიერთობები და საქართველო ; - 2018წ.
 14. სოლომნიშვილი,დ; - ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი; - 2018წ.
 15. უნამუნო, მიგელ დე; - ბურუსი. სიყვარული და პედაგოგიკა; - 2018წ.
 16. ყიფიანი, მ; - ოჯახში ძალადობის პრობლემები საქართველოში; - 2018წ.
 17. ცხადაძე, ქ; - წარმომადგენლობის ინსტიტუტი ადმინისტრაციულ სამართალში; - 2018წ.
 18. ჯაგოდნიშვილი, თ; - ახალი რიტორიკა - საჯარო კამათის ტექნოლოგიები; - 2018წ.
 19. ჯაგოდნიშვილი, თ; - რიტორიკა ქრესტომათია; - 2018წ.
 20. ჯაფარიძე, ქ; - მშობლებისა და შვილების პირადი და ქონებრივი ურთიერთობები; - 2018.
 21. ჯიშკარიანი, ბ; - ევროპული სისხლის სამართალი ევროკავშირის ფარგლებში; - 2018წ.

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ  ამა წლის 19.02.2019 წელს მიიღო შემდეგი დასახელების  ახალი ლიტერატურა:

 1. გაბუნია ,ლუიზა და ავტორთა ჯგუფი - სამედიცინო კვლევის საფუძვლები და უნარ-ჩვევები;  - 2018წ.
 2. უილკი კოლინზი - მთვარის სპეკალი; - 2019წ.
 3. ქართველი მეფეები - დემეტრეI; - 2019წ.
 4. დეშილ ჰემეთი - გამხდარი მამაკაცი; - 2019წ.
 5. ალხანიშვილი,ზ; - რადიოგრაფიის პრინციპები და რადიაციული უსაფრთხოება სტომატოლოგიაში; - 2018წ.
 6. გოგილაშვილი,ქ; - ბაზისური და კლინიკური ენდოდონტია; - 2012წ.
 7. დოროთი ლი  სეიერსი  - ვისი გვამია? – 2019წ.