შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

შენობის ხედი
უნივერსიტეტის ეზო
გელათი
გელათის მონასტერი — ქართული ხუროთმოძღვრული ანსამბლი, შუა საუკუნეების საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ცენტრი. აგებულია ქ. ქუთაისის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით 11 კმ-ზე, მდინარე წყალწითელის ხეობაში. დაარსებულია 1106 წელს დავით აღმაშენებლის თაოსნობით
დავითმა მემკვიდრეებს დაუტოვა ქვეყანა "ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე და ოვსეთიდან არეგაწამდე"
ბიბლიოთეკა
ბიბლიოთეკა
სტომატოლოგიური კაბინეტი
კომპიუტერული კლასი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი


შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF GEORGIA

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის


ჟან მონეს ახალი პროექტები

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის

განცხადება

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ

რიგგარეშე მობილობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით!

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს მიერ 2019 წლის 20 დეკემბერს მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება (#51) მონიტორინგის საფუძველზე  შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის (შემდგომში-თდასუ) ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ.  აღნიშნული გადაწყვეტილება არის უსამართლო და არაკანონიერი, რის გამოც  ზემოთ აღნიშნული გადაწყვეტილება გასაჩივრებულ იქნა სასამართლოში, ხოლო სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე  შეჩერდა ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების მოქმედება, რაც იმას ნიშნავს, რომ თდასუ აგრძელებს ავტორიზეულ რეჟიმში სასწავლო პროცესს, როგორც სხვა ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულებები.

 

მიუხედავად იმისა, რომ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების მოქმედება სასამართლოს მიერ შეჩერებულია, მავანთა სურვილია თდასუ-ს სტუდენტები გადაიყვანონ სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მობილობის გზით, მიუხედავად იმისა სტუდენტებს სურთ თუ არა გადასვლა და მავანთა მხრიდან მიმდინარეობს სტუდენტებთან  შესაბამისი აგიტაცია/შეცდომაში შეყვანა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის #10/ნ ბრძანებით რეგულირდება სტუდენტთა ერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა  უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესი (მობილობა), რომელიც ითვალისწინებს სტუდენტთა მობილობას შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრში.

2020 წლის06 იანვარს სსიპ- განათლებისმართვის საინფორმაციო სისტემისუფროსის ბრძანების(N1.1/1) საფუძველზე გამოცხადდა   2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის  მობილობა, სადაც შეეძლო ნეისმიერ სტუდენტს მიეღო მონაწილეობა გარდა პირველ კურსელებისა, ვინაიდ მობილობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობაუმაღლესიგანათლებისშესაბამისსაფეხურზესწავლებისერთიწლისშემდეგ.თდასუ-ს სტუდენტთა უმრავლესობამ  არ მიიღო მონაწილეობა გაზაფხულის სემესტრის მობილობაში და აგრძელებს სწავლას თდასუ-ში ავტორიზებულ რეჟიმში. 

მიუხედავად იმისა, რომ თდასუ-ს სტუდენტები არ გადადიან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და რჩებიან თდასუ-ში  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით 2020 წლის 5 თებერვალს ცვლილება შევიდა მობილობის წესში (4.02.2010  #10/ნ ბრძანება), რომლითაც  შესაძლებელი  გახდა რიგგარეშე მობილობის გამოცხადება თდასუ-ს  სტუდენტებისათვის მუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს მიერ მიღებულია განჩინება ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების შეჩერების შესახებ. მიმდინარე რიგგარეშე მობილობის გამოცხადება წინააღმდეგობაში მოდის კანონმდებლობასთან, რის გამოც თდასუ ასევე მიმართავს სასამართლოს რიგგარეშე მობილობის შესახებ ბრძანების გაუქმება/შეჩერების მოთხოვნით, რაც აუცილებლად დაკმაყოფილდება, როგორც სამართლიანი მოთხოვნა.

 

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე მივმართავთ შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს, ასევე ყველა დაინტერესებულ პირს, რომ სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის მიერ 2020 წლის 12 თებერვალს  თდასუ-ს სტუდენტთათვის  გამოცხადებული  რიგგარეშე მობილობა არ არის სავალდებული ხასიათის დოკუმენტი  სტუდენტთათვის   და აღნიშნული მათ არ ავალდებულებთ გადავიდნენ სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, მიმდინარე რიგგარეშე მობილობა არ ნიშნავს ავტორიზაციის გაუქმებას.

P.S. გაითვალისწინეთ - სასამართლოს მიერ რიგგარეშე მობილობის გამოცხადების შესახებ ბრძანების გაუქმების შემდგომ სტუდენტს, რომელმაც უკვე მიიღო მონაწილეობა რიგგარეშე მობილობაში აღმოჩნდება კანონგარეშე მდგომარეობაში და მოუწევს გარკვეული პროცედურების გავლა უკან დაბრუნების მიზნით.